AKTUALNOŚCI

Projekt "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków" realizowany jest w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół ponadgimnazjalnych Gminy Miejskiej Kraków kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych poprzez organizację zajęć rozwijających w tym: kół naukowych, warsztatów, laboratoriów, zajęć pozaszkolnych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz e-learningu.

Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 r. Kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczniowie mogą składać formularze rekrutacyjne na następujące zajęcia:

1. zajęcia wyrównawcze z biologii

2. zajęcia wyrównawcze z chemii

3. zajęcia wyrównawcze z fizyki

4. zajęcia wyrównawcze z geografii

5. zajęcia wyrównawcze z informatyki

6. zajęcia wyrównawcze z matematyki

7. zajęcia rozwijające z biologii

8. zajęcia rozwijające z chemii

9. zajęcia rozwijające z fizyki

10. zajęcia rozwijające z geografii

11. zajęcia rozwijające z informatyki

12. zajęcia rozwijające z matematyki

Ilość miejsc ograniczona. Termin rekrutacji: 2 - 20 września 2019 r.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne: regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy dla ucznia, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, zakres danych osobowych do systemu SL.

Dokumenty należy składać zgodnie  z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w sekretariacie szkoły do 20 września 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie: http://www.mcoo.krakow.pl/a/rekrutacja_uczniow_1